GDPR

Ochrana osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/679 týkající se ochrany osobních údajů, tzv. GDPR

Společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., IČ 48391212, se sídlem Partyzánská 18, 74705 Opava (dále jen „správce) informuje touto cestou subjekty údajů, tj. fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává, o zásadách zpracování osobních údajů.

Správce může zpracovávat osobních údaje získané od:

 • zákazníků,
 • dodavatelů,
 • žadatelů o zaměstnání,
 • a dále od všech těch, kteří správci předají či sdělí jakýmkoliv způsobem své osobní údaje.

Osobní údaje od uvedených subjektů jsou shromažďovány:

 • z důvodu uzavření, plnění či změny smlouvy mezi správcem a subjektem údajů;
 • v případě, že tyto údaje správce využívá za účelem dodržení svých právních povinností či plnění zakázek;
 • v případě, že subjekt údajů tyto údaje poskytl správci v souvislosti s poptávkou či nabídkou služeb nebo zboží.

Osobní údaje správce získává přímo od subjektů údajů (osobní či telefonickou komunikací, písemně, prostřednictvím emailu nebo jiným způsobem), z veřejně dostupných zdrojů, od zaměstnavatelů těchto subjektů údajů (v případě, kdy tyto údaje jsou nezbytné pro plnění právních povinností a realizaci zakázek správce).

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 • plnění předmětu podnikání správce, včetně plnění právních a smluvních povinností;
 • ochrany majetku, a to jak majetku správce, tak, majetku jeho zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a dalších třetích osob. Z toho důvodu mohou být veškeré prostory správce, včetně staveniště, zabezpečeny kamerovým systémem. Takto chráněná místa jsou řádně označena. Záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dnů.
 • zajištění spolupráce s potenciálními zákazníky, dodavateli a dalšími osobami;
 • náboru nových zaměstnanců.


Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně nebo využitím výpočetní techniky, a to vždy správcem pověřenými osobami. Těmito osobami mohou být:

 • zaměstnanci správce,
 • zpracovatelé, tj. ti, kteří poskytují správci na základě smluvního vztahu službu, při které mohou přijít s osobními údaji do kontaktu. Pro tento účel s nimi správce uzavřel Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření, která mají zajistit, aby nedocházelo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Subjekty údajů mají ve vztahu ke správci:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na odvolání souhlasu (písemnou formou), poskytnul-li správci souhlas se zpracování osobních údajů,
 • právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li názor, že správce s jeho osobními údaji nakládá v rozporu se zákonem.

Případný dotaz týkající se ochrany osobních údajů u společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., zašlete emailem na sso@slezskestavby.cz nebo na adresu:

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
Partyzánská 18
747 05 Opava

Pro vaše dotazy využijte náš kontaktní formulář