Vnitřní oznamovací systém (VOS)

V souladu s platnou legislativou o ochraně oznamovatelů (směrnice  Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019) má společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. zaveden vnitřní oznamovací systém, který je určen k oznamování jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory

a oznamovatel se o spáchání tohoto jednání dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

 1. zaměstnání
 2. služba
 3. samostatná výdělečná činnost
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. "volený orgán")
 6. správa svěřenského fondu
 7. dobrovolnická činnost
 8. odborná praxe, stáž, nebo
 9. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

Oznámení se podává zaměstnavatelem určené příslušné osobě.

Příslušná osoba: Simona Tomíčková

Možnosti podání oznámení:

 • písemně na adresu: Partyzánská 1565/18, Opava, PSČ 747 05 (na obálku napište „NEOTEVÍRAT – VOS – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“)
 • elektronicky na e-mailovou adresu: oznameni@slezskestavby.cz
 • telefonicky na tel. číslo: 777 775 244, od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hod
 • na žádost oznamovatele osobně v kanceláři příslušné osoby na adrese Partyzánská 1565/18, Opava, PSČ 747 05

Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. O nahrávání hovoru musí být oznamovatel informován. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam. V případě pořízení přepisu oznámení, i v případě sepsání záznamu se oznamovateli umožní, aby se k tomuto přepisu či záznamu vyjádřil a toto jeho vyjádření bude přílohou přepisu či záznamu oznámení.

Aby mohla být oznamovateli poskytnuta ochrana v souladu se Zákonem, je nutné, aby

 • byl oznamovatel identifikován alespoň jménem a příjmením, popř. datem narození či jinými jednoznačnými identifikátory, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou považována za oznámení ve smyslu Zákona. Pro podání anonymního oznámení můžete využít externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.
 • měl oznamovatel, vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle Zákona sankcionováno.

Lhůty:

Příslušná osoba vyrozumí nejpozději do 7 dnů od přijetí oznámení oznamovatele o přijetí oznámení, pokud oznamovatel uvedl informaci, kam a jakým způsobem ho lze vyrozumět o přijetí oznámení a způsobu jeho vyřízení. Nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení, vyrozumí příslušná osoba oznamovatele o výsledku šetření, zda se oznámení týkalo určených oblastí a zda došlo k nápravě stavu uvedeného v oznámení, případně jaké vhodné opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu na základě uzavřeného šetření organizace provedla.

Cílem VOS je zajistit ochranu oznamovatele tak, aby nebyla odhalena jeho identita. S obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá podání, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost obsahu podání. Proti oznamovateli nesmí být uplatňována žádná odvetná opatření.